4 juni 2019

In mei 2013 is bij GGzE een cliënt geheel onverwachts overleden. Een gebeurtenis die wij erg betreuren en die zowel de nabestaanden als ons erg heeft geraakt. Zes jaar na dato werd GGzE door het Openbaar Ministerie voor de rechter gedaagd voor dood door schuld. Op 20 mei heeft de rechter GGzE daarvan vrijgesproken.

Zorgverleners kunnen werk goed doen

Volgens de rechter heeft GGzE voldoende voorwaarden geschapen voor kwalitatief goede zorg voor haar cliënten en een zodanige organisatie gecreëerd dat de professional zijn taak naar behoren kan uitoefenen. 

Zo was er bijvoorbeeld sprake van voldoende opleidingsmogelijkheden, was de personele bezetting volgens de norm en was ook de supervisie van de AIOS (die bovendien al ervaring als huisarts had) gewaarborgd. Ook gaf de rechter aan dat er bij de geleidelijke opbouw van de Clozapine is gehandeld volgens het geldende protocol en het daaraan gerelateerde opbouwschema. 

Onbesproken

Helaas blijven er verschillende zaken die de advocaten van GGzE tijdens de zitting naar voren hebben gebracht onbesproken in het vonnis. Zo zijn er volgens de verdediging voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat het overlijden niet is veroorzaakt door Clozapine maar door een ontsteking.

Daarnaast zijn ons inziens de rapporten die vijf a zes jaar geleden over deze zaak zijn uitgebracht onbruikbaar. Er zijn immers maar liefst 21 mensen die betrokken waren bij de casus niet gehoord en niet alle informatie was beschikbaar ten tijde van het opstellen van deze rapporten. Daardoor worden verkeerde of onvolledige conclusies getrokken. 

Een belangrijk ander onderwerp waar het vonnis zich niet over uitlaat is het feit dat het somatische onderzoek, één dag voor overlijden, geen enkele dysfunctie van het hart heeft laten zien. Ook al zou er na het somatisch onderzoek een ECG zijn gemaakt, dan nog zou daar de dreiging van een acuut hartfalen niet zichtbaar op zijn geweest. Myocarditis wordt wereldwijd ook zelden bij leven gediagnosticeerd, omdat er vaak geen symptomen zijn.
 

Zorgverleners zorgplicht geschonden?

GGzE betreurt het dat de rechtbank, zonder concrete onderbouwing en zonder dat de betrokkenen zich in persoon hebben kunnen verweren, alle betrokken artsen en verpleegkundigen het verwijt maakt dat zij hun professionele zorgplicht hebben geschonden. De rechtbank baseert zich daarbij op de oude rapporten waarin de informatie van veel van deze zorgverleners niet is betrokken.

Hoger beroep

We vinden het spijtig dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter dat GGzE niet schuldig is aan het overlijden van de cliënt. Dat betekent dat alle betrokkenen dit pijnlijke en onnodig lang durende proces nog niet af kunnen sluiten. GGzE gaat in hoger beroep bovenstaande punten opnieuw onder de aandacht brengen.