Alle medewerkers van de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen

Chijs van Nieuwenhuizen is manager eenheid GGzE Kinderen en Jeugd, programmaleider onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en behandelaar bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie.

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen werkt sinds april 2005 bij GGzE. Zij is manager eenheid GGzE Kinderen en Jeugd, programmaleider onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en behandelaar bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Tevens is zij hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, Tilburg University, bijzonder hoogleraar Transformeren voor de Jeugd, Tilburg University en visiting professor University College Ghent, België.

Loopbaan
Chijs studeerde klinische psychologie en functieleerpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1998 bij de faculteit Geneeskunde van de UvA/AMC op een meetinstrument voor het vaststellen van de kwaliteit van leven van chronisch psychiatrische patiënten. Eind 2004 is zij als psychotherapeut opgenomen in het BIG-register (gedragstherapie & psychoanalytische psychotherapie) en in 2016 als GZ-psycholoog (Kind en Jeugd). Chijs werkte eerder bij de Universiteit Utrecht (1992), AMC/UvA (1993-1997), AMC/De Meren (1997-1999) en bij TBS-kliniek De Kijvelanden (1999-2005). Bij deze kliniek was zij werkzaam als hoofd van de afdeling psychotherapie, onderzoek en diagnostiek-/staf deskundigheidsbevordering en sectormanager programmalijn (zorgprogramma’s en arbeid & onderwijs).

Onderzoekprojecten
Chijs is als projectleider, promotor of als (mede-)aanvrager betrokken bij alle onderzoeksprojecten.

Lidmaatschappen
Chijs is onder andere President  van EFCAP (European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions), voorzitter toetsingscommissie Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), lid NWO programmacommissie Kwaliteit van Leven en Gezondheid,  lid NWO Programmacommissie Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose en lid  ZonMw programmacommissie Onderzoeksprogramma GGz.

Dr. Ilja Bongers

Ilja Bongers is senior wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Dr. Ilja Bongers studeerde neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 2005 bij het Erasmus MC op de ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen en jongvolwassenen.

Haar belangrijkste onderzoeksinteresse ligt op het gebied van de ontwikkeling van het gedrag van jongeren met ernstige en complexe problemen en welke beschermende factoren versterkt moeten worden om negatieve gevolgen te verminderen.

Loopbaan
Ilja is betrokken geweest bij verschillende afgeronde onderzoeksprojecten zoals de studie naar 'Psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren in Rotterdam' en de pilotstudie neurofeedback. Ilja is lid van de Wetenschapscommissie van GGzE, lid van het bestuur van Efcap-nl, lid van de werkgroep wetenschap van ForCA en lid van het Netwerk Kwaliteit en Doelmatigheid van Stichting Topklinische GGz

Onderzoek
Ilja onderzoekt met behulp van ROM-metingen de ontwikkeling van het gedrag van opgenomen jongens bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Deze metingen worden sinds 2005 binnen de kliniek afgenomen.

Momenteel houdt ze zich bezig met de vraag hoe ROM bruikbaar te maken is voor zowel behandel- als onderzoeksdoeleinden binnen de GGZ. Ze kijkt tevens naar implementatie vraagstukken binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoeksprojecten

 • I need to Know. Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaatKijken naar keuzes

 • Effectiviteit van neurofeedback bij jongeren met AD(H)D-klachten comorbide stoornissen: een randomized controlled trial

 • ForCA QuickScan Jongeren participatie

 • Preventie van terugval en recidive

 • Facilitatie en evaluatie van het gebruik van de ForCA QuickScan

 • 'Psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren in Rotterdam': naar een gerichte en effectieve aanpak van problemen

 • Pilotstudie: Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie bij strafrechtelijk / civielrechtelijk Systematische en objectieve registratie van cliëntgegevens

 • Dossierscoring De Woenselse Poort

 • ACT Forensische zorg

 • TBS-behandeling geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse

Drs. Lisette Janssen-de Ruijter

Lisette Janssen-de Ruijter werkt sinds januari 2008 bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg; eerst als wetenschappelijk onderzoeksassistent en sinds januari 2011 als wetenschappelijk medewerker.

Loopbaan
Na haar studie ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is Drs. Lisette Janssen- de Ruijter nauw betrokken geweest bij verschillende onderzoeksprojecten. In april 2011 is zij gestart met haar promotieonderzoek aan de Tilburg University dat gefaciliteerd wordt door GGzE. Titel van haar promotieonderzoek is: 'Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek'.

Onderzoeksprojecten

 • Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek
 • Pilotstudie: Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie bij strafrechtelijk / civielrechtelijk geplaatste jongeren met AD(H)D
 • Systematische en objectieve registratie van cliëntgegevens
 • TBS-behandeling geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse

Drs. Marilyn Peeters

Marilyn Peeters werkt sinds december 2007 als wetenschappelijk onderzoeksassistent bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Tijdens haar studie psychologie aan Tilburg University raakte Drs. Marilyn Peeters geïntrigeerd door groepsprocessen, sociale interacties en dit vooral in relatie tot mensen met verschillende culturele achtergronden. Uiteindelijk heeft zij gekozen voor een vrije afstudeerrichting bestaande uit een combinatie van sociale psychologie en culturele psychologie.

Loopbaan
Marilyn was nauw betrokken bij het onderzoek naar psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren in Rotterdam. Na dit project is zij aan de slag gegaan als onderzoeksassistente op het project 'Onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback bij jongeren met AD(H)D-klachten en comorbide stoornissen'. Zij hield zich daarbij voornamelijk bezig met het testen, trainen en motiveren van jongeren van 12 tot en met 24 jaar.

Onderzoek
Momenteel ondersteunt Marilyn het project 'Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek'. Daarnaast doet zij overig onderzoekswerk in algemene zin, waarbij onder andere het scoren van risicotaxaties.

Onderzoeksprojecten

 • Systematische en objectieve registratie van cliëntgegevens

Dr. Diana Roeg

Diana Roeg is senior wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Loopbaan
Diana Roeg is voor drie dagen per week verbonden aan de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Diana is gezondheidswetenschapper en heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar master en afstuderen richtte zich op de Kwaliteit van de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze deed de specialisatie Health Services Research aan dezelfde universiteit en bij het Nihes. Sinds 2002 werkt zij bij Tranzo van Tilburg University. Hier promoveerde ze op de opkomst en programmakenmerken van Bemoeizorg in Nederland en deed ze vervolgonderzoek naar de effectiviteit van deze interventie.

Onderzoek
Diana haar expertise ligt bij persoonlijk herstel en participatie bij complexe psychische en sociale problematiek. Zij is onderzoekscoördinator en copromotor. Ze initieert en coördineert projecten die bijdragen aan het toetsen van bestaande interventies en het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod. Hierbij gaat het om zorg voor bijvoorbeeld mensen met:

 • ernstige psychische problematiek die cliënt zijn bij de ambulante teams (FACT)
 • met psychische en sociale problematiek die beschermd wonen
 • mensen die een langdurende criminele carrière hebben of
 • ondanks hun problemen op veel leefterreinen niet uit zichzelf bij de hulpverlening komen.

In haar onderzoek werkt ze samen met verschillende disciplines, zoals ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, opleiders, designers en technici.

Recente onderzoeksprojecten
CAREER - Rehabilitatie en herstel van mensen met psychische problematiek die beschermd en begeleid wonen. Effectstudie, profielen en review beschikbare interventies. Copromotor.

Victoria - Slachtofferschap en daderschap in relatie tot maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische problematiek. Interventieontwikkeling. Copromotor.

Kijken naar Keuzes - Behoeften van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld in de begeleiding en opvang. Effectstudie.

Be a barista - Effect van eigentijdse re-integratieprogramma’s op het persoonlijk herstel en rehabilitatie van mensen die bekend staan als veelplegers.

Drs. David Buitenweg

David Buitenweg is promovendus aan Tilburg University, departement Tranzo.

Onderzoek
David Buitenweg werkt sinds juni 2014 bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Hij is promovendus aan Tilburg University, departement Tranzo. David heeft toegepaste cognitieve psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. De titel van zijn promotieonderzoek luidt: ‘Quality of life assessment of people with psychiatric problems in need for help. One size does not fit all’. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het NWO-programma ‘Kwaliteit van leven en gezondheid’.

Onderzoeksprojecten

 • Quality of life assessment of people with psychiatric problems in need for help. One size does not fit all

Promotoren

 • Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)
 • Prof. dr. Hans van Oers (RIVM/Tilburg University)
 • Prof. dr. Dike van de Mheen (Tilburg University/IVO/Erasmus University)

Drs. Alexa Rutten

Alexa Rutten is promovenda aan Tilburg University, departement Tranzo.

Loopbaan
Alexa Rutten is sinds 2010 voor 8 uur per week verbonden aan de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Alexa is kinder- en jeugdpsychiater en heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar specialisatie volwassenpsychiatrie deed zij in het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam en haar specialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie rondde zij in het Academisch Ziekenhuis Utrecht af.

Naast haar onderzoekswerkzaamheden werkt zij op de forensische jeugdpsychiatrische polikliniek De Catamaran en maakt zij deel uit van de opleidingsgroep (opleiding tot psychiater) van GGzE. Ook werkt zij freelance als psychiatrisch rapporteur in civiele en strafzaken pro justitia.

Onderzoek
In mei 2010 startte zij met haar promotieonderzoek aan Tilburg University. Dit onderzoek wordt gefaciliteerd door GGzE en is getiteld: 'Profielen van jeugdige delinquenten met een aan autisme verwante stoornis'.

Onderzoeksprojecten

 • Profielen van jeugdige delinquenten met een aan autisme verwante stoornis

Promotoren

 • Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)
 • Prof. dr. Robert Vermeiren (Curium LUMC)

Drs. Lise Prop

Lise Prop is promovenda aan Tilburg University, departement Tranzo.

Loopbaan
Lise Prop werkt sinds mei 2015 als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Lise heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en aansluitend een tweede master criminologie behaald.

Onderzoek
Sinds 1 april 2014 is het Adolescentenstrafrecht (ASR) van kracht. Met de invoer van het ASR wordt voorzien in een flexibel sanctiestelsel voor jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Een belangrijke reden voor de invoering van het ASR is de grote variatie in het ontwikkelingsniveau van de groep jeugdigen en jongvolwassenen die in aanraking komen met politie en justitie. Met de invoering van het ASR is het mogelijk om het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht met de daarbij behorende straffen en maatregelen toe te passen op jongvolwassenen tot 23 jaar.

Het promotieonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. Allereerst zullen de kenmerken van de groep jongvolwassenen die volgens het ASR berecht zijn in kaart worden gebracht. Daarnaast zal in een internationale vergelijking gekeken worden naar landen waarin sprake is van een met Nederland vergelijkbaar flexibel strafrecht voor jongvolwassenen. Tot slot zal de effectiviteit van het ASR worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Onderzoeksprojecten

 • Evaluatie van het Adolescentenstrafrecht

Promotor

 • Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)

Co-promotoren

 • Dr. André van der Laan (WODC – Ministerie van Veiligheid & Justitie)
 • Dr. Charlotte Barendregt (WODC – Ministerie van Veiligheid & Justitie)

Drs. Emma Hofstra

Emma Hofstra werkt sinds november 2016 als promovendus op het Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant.

Loopbaan
Emma is afgestudeerd in de neuropsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Binnen de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg heeft ze op verschillende projecten gewerkt. Op dit moment werkt ze als promovendus op het Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant.

Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant

Sinds 2007 is het landelijk suïcide cijfer in Nederland gestaag gestegen tot 1871 zelfdodingen in 2015. Noord-Brabant staat daarmee in aantallen sinds 2014 op de tweede plaats. Uit een inventarisatie is gebleken dat 60% van deze zelfdodingen voort kwam onder mensen die op dat moment niet in zorg waren bij de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit is een zeer onwenselijke situatie, aangezien 80-90% van de zelfdodingen gebeurt in het kader van een psychische stoornis, meestal een depressie, en door goede behandeling voorkómen had kunnen worden. Deze cijfers onderstrepen het belang om iets aan dit probleem te doen. In een samenwerking tussen GGz Breburg en andere GGz instellingen, GGDs, KNMG regio districten, de Depressievereniging en de familieraad van GGz Breburg, is subsidie verkregen op dit onderzoeksproject.

Het project heeft als doel om effectief tot suïcidepreventie te komen door:

 • een online monitoringsysteem voor mensen die ‘at risk’ zijn om tot suïcide over te gaan;
 • snelle toegang in de GGz bij een gespecialiseerd team voor suïcidepreventie voor mensen at risk;
 • follow-up door een verpleegkundige die nauw samenwerkt met een psychiater/psycholoog volgens het collaborative care model.

Op deze wijze wordt beoogd 20% daling van zelfdodingen in Noord-Brabant te bereiken. De effecten van deze systeeminterventie worden door Emma, onder begeleiding van haar promotieteam, geëvalueerd in een kwantitatief en kwalitatieve onderzoeksmethodiek. Het promotieonderzoek is ingebed in de Academische Afdeling Psychiatrie van GGz Breburg en binnen de Academische Werkplaats Geestdrift. De projectgroep bestaat uit prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis (projectleider en eerste promotor), prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (medeprojectleider en tweede promotor), dr. Sjakko de Jong (medeprojectleider), dr. Iman Elfeddali (medeprojectleider en co-promotor), en drs. Emma Hofstra (promovendus).

Drs. Nicole Weelen

Nicole weelen is werkzaam als GZ- psycholoog in opleiding tot Klinisch psycholoog binnen De Woenselse Poort, onderdeel van concern GGzE.

Loopbaan
Na het afronden van de opleiding psychologie in Nijmegen heeft Nicole gewerkt als sociotherapeut binnen de TBS-kliniek van De Woenselse Poort. Van daaruit maakte ze de stap naar een eerstelijnspsychologenpraktijk en ging aan de slag als psycholoog.

In 2003, vier jaar later, startte Nicole bij Novadic-Kentron. Zij haalde binnen deze organisatie haar GZ-psycholoog registratie. Binnen Novadic-Kentron heeft Nicole meerdere functies vervuld. Naast uitvoerend psycholoog en diagnosticus in zowel klinische als ambulante settings werkte ze sinds 2006 ook als inhoudelijk leidinggevende in de tweede lijn verslavingszorg en maakte ze deel uit van het managementteam in Regio Noord-Oost. Vanaf 2010 kwam hier de eerstelijnsverslavingszorg bij, Roderconsult. Ook hier werkte ze eveneens als inhoudelijk leidinggevende. Vanuit deze functie was ze ook betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van online behandeling binnen de eerste- en tweedelijnsverslavingszorg en de transitie naar specialistische en basis GGZ.

Onderzoeksproject

 • The effect of a dynamic light scenario on the level of arousal in (forensic) psychiatric patients

Supervisor

 • Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)

Romy van Kuijk, MSc

Romy is werkzaam als onderzoeksmedewerker bij Tilburg University, Tranzo. Van daaruit is zij tevens verbonden aan de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Loopbaan

Romy studeerde Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University en heeft vervolgens de master Health Education and Promotion afgerond aan Universiteit Maastricht. Na haar afstuderen heeft ze ervaring opgedaan als junior onderzoeker bij de GGD West-Brabant. In mei 2017 startte zij als onderzoeksmedewerker op het project "I Need To Know - Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaat”. Het doel van het project is het ontwikkelen, evalueren en implementeren van de digitale tool INKT ( vrij naar ‘I Need To Know’). Met deze tool krijgen jongeren binnen GGzE rechtstreeks toegang tot en regie over hun vragenlijstgegevens. De tool wordt ontwikkeld voor, door en met jongeren van 12 tot 18 jaar.
 

Dr. Anne Maaskant

Anne Maaskant is senior wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Anne studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van haar proefschrift is: ‘Placement breakdown in foster care. Reducing risks by a foster parent training program?’.  Anne is ook GZ-psycholoog.

Loopbaan

Na haar studie begon Anne in 2005 als orthopedagoog in de Geestelijke Gezondheidszorg Kind en Jeugd. In 2009 haalde zij haar BIG-registratie als GZ-psycholoog en momenteel specialiseert zij zich tot systeemtherapeut. Anne heeft haar klinisch werk altijd gecombineerd met onderzoek. Zij leidde van 2011 tot en met 2015 het onderzoek naar de effectiviteit van intensieve oudertraining (PMTO) voor pleegouders van pleegkinderen met ernstige gedragsproblemen. Dit onderzoek richtte zich op terugdringen van risico’s op afgebroken plaatsingen in de pleegzorg. Anne is redacteur van het vakblad Kind en Adolescent Praktijk.

Onderzoek

Anne ondersteunt diverse onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksgroep waaronder de systematische en objectieve registratie van cliëntgegevens. Tevens is zij lid van de stuurgroep TopGGz.

Miranda Knoops

Nicolien Wijnhoven

Anne Rose Kampkes

Lieke Poeth

Monique van Haaren

Monique van Haaren is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog).

Loopbaan
Monique is in 2004 afgestudeerd als orthopedagoge aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in 2009 als criminologe aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft ze tussen 2012 en 2014 gevolgd binnen de forensische tak van Tactus Verslavingszorg in de regio Apeldoorn/Deventer. Ze heeft vooral affiniteit met de forensische psychiatrie en de zorg aan cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Sinds 2015 werkt ze voor GGzE en sinds september 2016 is ze in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog). In het kader van deze opleiding voert ze onder supervisie van de onderzoeksgroep Forensische GGz wetenschappelijk onderzoek uit.

Onderzoeksproject
Monique voert onderzoek uit naar de werkrelatie tussen cliënten en ambulante, multidisciplinaire teams die werken met shared caseloads (zoals ACT en FACT). Op deze manier wil ze bijdragen aan de kennis over de werkrelatie tussen cliënten en hulpverleners en hulpverleningsteams en wil ze onderzoek naar het verband tussen de werkrelatie en de mate van herstel van cliënten faciliteren.

Looptijd
2017 - 2020

Supervisor

 • Dr. Diana Roeg

Geert Jansen

Ruth Naus

Ruth Naus is werkzaam als Verpleegkundige in opleiding tot Specialist GGZ.

Loopbaan
Na de opleiding HBO-V in Nijmegen is Ruth Naus gaan werken bij Stichting ORO in Deurne en Helmond. Vervolgens heeft ze 6 jaar als verpleegkundige/sociotherapeut gewerkt binnen de Pompekliniek te Nijmegen. Sinds augustus 2005 is Ruth werkzaam binnen GGzE. De eerste 3 jaar als locatiecoördinator van de Beschermende Woonvorm Dommelen. Hierna als HighCare- & Plaatsingscoördinator. Vanaf januari 2018 is Ruth gestart met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ. Binnen deze opleiding is het doen van wetenschappelijk onderzoek een belangrijk examenonderdeel.

Onderzoeksprojecten

 • I need to Know. Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaten.

Supervisor

 • Dr. Ilja Bongers

Renee Sagel

Renee Sagel werkt sinds februari 2018 als wetenschappelijk onderzoeksassistent/junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Van daaruit is zij tevens verbonden aan de academische werkplek Geestdrift van Tranzo, Tilburg University.

Loopbaan
Renee studeerde Sociologie met een minor bij het departement Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens heeft ze de master Jeugdstudies aan de universiteit van Utrecht gevolgd en een onderzoeksstage volbracht bij Exodus: een evaluatieonderzoek naar een training voor vaders in detentie. Na haar afstuderen heeft Renee 2 jaar als docent gewerkt op de afdeling Criminologie & Strafrecht aan de universiteit van Leiden. Gedurende deze periode heeft ze les gegeven over onderzoeksvaardigheden en diverse inhoudelijke thematiek.

Onderzoek
Als wetenschappelijk onderzoeksassistent/junior onderzoeker is Renee betrokken bij het onderzoeksproject Be a Barista: een praktijkgericht onderzoek naar de meerwaarde van eigentijdse leer-werkprojecten voor mannelijke veelplegers met bijkomende (psychische-, verslavings- en/of verstandelijke) problematiek. De geplande duur van het onderzoek is 30 maanden.

Jeroen Dewinter

Ellen Kaethoven

Lieke Omlo

Lieke Omlo werkt sinds februari 2018 bij de Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Eerst als stagiaire en sinds september 2018 als wetenschappelijk onderzoeksassistent.

Loopbaan
Lieke heeft de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Tijdens deze studie ontdekte Lieke haar interesse in het forensische veld. Deze bachelor heeft zij dan ook vervolgd met de master Criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, welke zij heeft afgerond, en de master Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, welke zij momenteel nog aan het afronden is. Ter afronding van haar studie loopt zij, naast haar werk als onderzoeksassistent bij de Onderzoeksgroep, een klinische stage bij de Bascule in Amsterdam.

Onderzoeksprojecten
Lieke houdt zich bezig met de systematische en objectieve registratie van cliëntgegevens voor de Catamaran en is betrokken bij het onderzoeksproject “Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek”.

Janna van de Pol

Janna van de Pol is sinds februari 2018 als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Loopbaan
Janna heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is hier na haar afstuderen in 2011 aangesteld als docent. Daarnaast heeft zij vanaf 2011 als behandelcoördinator en later als GZ-psycholoog in de specialistische zorg gewerkt voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. In februari 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel werkt zij aan het onderzoeksvoorstel voor haar promotieonderzoek aan de Tilburg University, dat gefaciliteerd wordt door de GGzE. Zij is o.a. geïnteresseerd in de behandelrelatie tussen jongeren en begeleiders binnen het WKS-model.

Onderzoek
Janna heeft diverse onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksgroep ondersteund, waaronder een project met betrekking tot een interventie voor slachtoffers van partnergeweld en een onderzoek naar trajecten en profielen van jongeren tijdens opname in een forensische jeugdpsychiatrische kliniek. Zij neemt deel aan het Topklas traject, wat inhoudt dat zij haar opleiding tot Klinisch Psycholoog-Specialist combineert met promotieonderzoek. Haar interesses en ervaring liggen onder andere op het gebied van hechtingsproblematiek, jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of complexe problematiek, relationeel werken en het vormgeven van een pedagogisch leefklimaat.

Marlies Grolle

Loopbaan
Marlies volgde een bachelor kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht, met de minor jeugd en criminaliteit en een exchange naar de Simon Fraser University (Vancouver, Canada) aan de faculteit criminologie. Vervolgens heeft ze de master Forensische Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor heeft zij een praktische stage gevolgd als jeugdbeschermer bij een Children’s Aid Society in Canada. Naast het onderzoek bij GGzE werkt ze ook nog een aantal uur als SPH en kinderpsycholoog.

Onderzoek
Als wetenschappelijk onderzoeksassistent/junior onderzoeker is Marlies betrokken bij het project Back to the Future: een project om een onderzoeksagenda op te stellen voor het toekomstige forensische jeugd werkveld. Door middel van twee workshops met professionals worden vier toekomstscenario’s voor het forensische jeugd werkveld ontwikkeld die vervolgens aan relevante onderzoeksthema’s voor de toekomst worden gekoppeld. Het project zal in november 2019 afgerond worden.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Contact