GGzE heeft een ruim aanbod aan Beschermd Wonen. Er zijn 300 plekken voor cliënten die een Beschermd Wonen plek nodig hebben. Er is een grote variatie aan woonvormen en locaties. Er is groepswonen in grote of kleine groepen, er zijn individuele woonplekken met eigen sanitaire voorzieningen en er zijn locaties waar voorzieningen gedeeld worden en cliënten een kamer bewonen.  

beschermd wonen

We hebben locaties in Eindhoven en omgeving. Van Valkenswaard en Veldhoven (in oprichting) tot Best en Bladel. En in de diverse stadsdelen van Eindhoven. De zorg die onder Beschermd Wonen valt kan ook thuis worden geleverd, dan noemen we het Beschermd Thuis. De cliënt ontvangt dan de zorg in het eigen huis. Dat kan in elke gemeente waar de cliënt woonachtig is. 

Naast de woonvormen, zijn er ook locaties voor inlopen, trainingen en dagbesteding. Zo hebben cliënten in de nabije omgeving een plek waar ze welkom zijn, zinvolle activiteiten kunnen ontplooien en kunnen werken aan hun herstel. Een team van betrokken en vakbekwame medewerkers zorgt voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding op alle levensgebieden en gaat in op vragen en wensen van de cliënt. De inbreng van het netwerk en de naasten van cliënten wordt gestimuleerd.  

Beschermd Wonen kan een tijdelijke oplossing zijn om weer op kracht te komen, vaardigheden te ontwikkelen en te kunnen werken aan toekomstplannen. Daarna helpt de begeleiding bij uitstroom naar een eigen woonplek. GGzE werkt hierbij samen met woningbouwverenigingen In-DOOR!. Dit is een samenwerkingsverband waarbij uitstroom uit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen mogelijk wordt. 

Wat is Beschermd Wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is geschikt voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of onder de Wet Langdurige zorg (WLZ). Er is altijd 24-uurs bereikbaarheid en dat is soms in de vorm van 24-uurs aanwezigheid. Beschermd Wonen voorziet in een aanbod voor zowel planbare als onplanbare zorg. 

De betekenis van de term Beschermd Wonen kan twee woonvormen omvatten:  

  1. het kan een woonvorm zijn waarin maatwerk begeleiding geboden wordt waarbij mensen beschermd wonen zonder verblijf of 

  2. in het andere geval wonen mensen intern in een beschermde woonvorm. In deze laatste vorm kiezen de cliënten/bewoners ervoor om het oorspronkelijke huis (al dan niet tijdelijk) te verlaten.  

Vormen van Beschermd Wonen

Grootschalig Beschermd Wonen 
Bij het beschermd wonen op een locatie van de zorginstelling kan de betekenis van beschermd wonen meer letterlijk worden genomen, er is immers de beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht.  

In sommige gevallen kan een 24-uurs toezicht en ondersteuning van grote betekenis zijn voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag. Beschermd wonen kan hiervoor een prima oplossing zijn. Er wordt een beroep gedaan op onplanbare zorg. Deze continue monitoring is met name van belang bij cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. Hiermee wordt de kans op onaangepast gedrag van de cliënt voor het overgrote deel weggenomen. De keuze voor beschermd wonen kan gemaakt worden in het geval van een psychi(atri)sche stoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in 'sociale redzaamheid'. Dit kan gepaard gaan met matig of zwaar regieverlies.  

GGzE heeft 3 locaties voor grootschalig Beschermd Wonen in Eindhoven. De groepsgrootte varieert van 24 tot 42 cliënten. 

Kleinschalig Beschermd Wonen 
Bij het beschermd wonen op kleinere locaties is 24-uurs toezicht en bereikbaarheid en beschikbaarheid van begeleiding mogelijk. Dit is wel op afstand georganiseerd. Dus er is geen sprake van 24-uurs aanwezigheid van personeel. Personeel is wel altijd bereikbaar en op oproep aanwezig. In de nacht wordt er vaak gebruik gemaakt van nachtzorgcirkels. Dat wil zeggen dat er op oproep personeel beschikbaar kan zijn. Cliënten kunnen hiervoor een telefoonnummer bellen. 

De mate van zelfstandigheid is groter dan in de grootschalige woonvormen. Van cliënten wordt gevraagd dat zij meer zelf om hulp vragen, soms hun hulpvraag kunnen uitstellen en kunnen samenleven met anderen. De mate van begeleiding varieert tussen 6 tot 10 uur begeleiding per week. Het team van begeleiding is in de nabijheid aanwezig en snel ter plekke. 

GGzE heeft 17 locaties voor Kleinschalig Beschermd Wonen. De groepsgrootte varieert van 2 tot 9 personen. 

Geclusterd of gespikkeld eenpersoons Beschermd Wonen 
Bij het beschermd wonen in eenpersoons woningen, is sprake van verblijf in een eigen studio of appartement. Cliënten hebben hun eigen sanitaire voorzieningen en keuken. Geclusterd wil in dit verband zeggen dat er een aantal eenheden bij elkaar gesitueerd liggen in een blok of verdieping van een flatgebouw. Gespikkeld wil zeggen dat eenheden verspreid over de wijk of verspreid in het flatgebouw gesitueerd zijn. 

Bij geclusterd wonen is de begeleiding daardoor vaker aanwezig in het gebouw en is 7x 24 uur op oproep beschikbaar. Bij gespikkeld wonen is er meer reistijd en is begeleiding ook 7x 24 uur op oproep beschikbaar.  

GGzE heeft ongeveer 100 geclusterde eenpersoons Beschermd Wonen plekken. Daarnaast zijn er 30 gespikkelde eenpersoons Beschermd Wonen plekken. 

Beschermd Thuis 
Voor mensen die beschermd wonen zonder verblijf kan de betekenis van de term beschermd wonen minder strikt worden genomen. In deze vorm van Beschermd Wonen Thuis betalen cliënten zelf voor hun woonlasten, inrichting, vaste lasten en dagelijkse kosten zoals voeding. Alleen de begeleidingskosten worden vergoed door de gemeente of het zorgkantoor (WMO of WLZ). 

De begeleiding is minder intensief, hoewel er altijd een beroep kan worden gedaan op de onplanbare zorg. De zorgvraag is immers erg gevoelig voor veranderingen van de situatie en zal hier voortdurend op aangepast moeten worden.  

GGzE heeft ongeveer 75 cliënten die gebruik maken van het Beschermd Thuis aanbod. 

Forensisch Beschermd Wonen 
Het forensisch beschermd wonen is bedoeld voor een specifieke doelgroep. Het betreft mensen met een forensische titel. Deze vorm van beschermd wonen is gelokaliseerd op specifieke plekken waar voldoende bescherming en toezicht geboden kan worden. Er wordt nauw samengewerkt met de reclassering. De reclassering stelt de zorgbehoefte vast en geeft een IFZO-indicatie voor de Forensische Beschermd Wonen plekken.  

GGzE heeft ongeveer 18 cliënten die gebruik maken van een Forensische Beschermd Wonen plek. 

Logeren of kortdurend verblijf 
In het geval de eigen woon- en leefsituatie door de cliënt of naasten – tijdelijk – als te stressvol wordt ervaren, terwijl opname/behandeling niet nodig is of wanneer de directe omgeving van de cliënt – tijdelijk – ontlast dient te worden van het wonen met of zorgen voor de cliënt, kan de cliënt een logeerplek krijgen. Het logeren heeft als doel dat cliënten en hun omgeving weer op verhaal kunnen komen en vervolgens weer terug keren naar hun woonadres.  

GGzE heeft 7 logeerplekken verspreid over de diverse woonvormen. 

Begeleiding bij Beschermd Wonen

Bij het beschermd wonen draagt de zorginstelling zorg voor professionele begeleiding van cliënten. Behandelingen worden aan de gespecialiseerde regiebehandelaren van GGzE overgelaten. De begeleiding kan voor de cliënten van grote betekenis zijn op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Deze aspecten worden periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan. 

Cliënten van Beschermd Wonen hebben hun eigen huisarts en apotheek in de wijk waar ze verblijven. 

Praktische zaken

Inrichting 
In het geval van verblijf zijn de panden ingericht voor zelfstandige of gezamenlijke bewoning. De cliënt verblijft dan in een individuele woning of individueel appartement, of in een woongroep. Iedere cliënt richt de kamer of appartement gewoon zelf in. Iedere plek heeft wel al een basisinrichting (bed, tafel, stoel, kast, gordijnen en vloerbedekking). Persoonlijke bezittingen, zoals bijvoorbeeld een TV, stereo-installatie of koffiezetapparaat, kunnen op de verblijfsplek worden neergezet. Te veel spullen op de kamer kan onveilig zijn. De begeleiding bepaalt hierin de norm.  

In geval van Beschermd Thuis, waarbij de cliënt zorg aan zijn eigen (huur)huis krijgt, is de inrichting een verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. 

Huisregels 
Om het samenleven in de groep en in de buurt mogelijk te maken en leefbaar te houden, zijn er huisregels opgesteld. Dit komt erop neer dat wij vragen aan iedereen om zich te gedragen als een goed huurder met respect voor elkaars leefwereld. Elke cliënt ondertekent de woonbegeleidingsbijeenkomst en de huisregels voor akkoord. Indien de regels worden overschreden kan er een officiële waarschuwing worden afgegeven. Bij meerdere waarschuwingen kan dit leiden tot een time-out of tot een beëindiging van het woonbegeleidingscontract. 

Hoe kom ik in aanmerking voor Beschermd Wonen?

Om toegang te krijgen tot Beschermd Wonen heb je een indicatie nodig. Dat kan op twee manieren:  

  1. via de gemeente (WMO) of  

  2. via het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) (WLZ). 


Stap 1: Zorgdragen voor een passende indicatie 
WMO: Neem contact op met jouw gemeente hoe je een beschikking beschermd wonen kunt aanvragen vanuit de Wmo. Met de volgende Wmo beschermd wonen producten kun je bij ons wonen; 15BW1, 15BT1 (met of zonder 15BTW), 15BT2 (met of zonder 15BTW), 15ZTB. 

WLZ: Als je aan de criteria voldoet vanuit de Wet langdurige zorg, dan kunt u een Wlz indicatie aanvragen bij het CIZ. Met de volgende Wlz profielen kun je bij ons wonen; GGZ W1, GGZ W2, GGZ W3 en GZZ W4. 

Een behandelaar of cliëntondersteuner kan hierbij helpen. Zowel het zorgkantoor als gemeenten kunnen helpen bij het vinden van een cliëntondersteuner. 

Stap 2: Aanvraag bij GGzE, beschermd wonen bij GGzE 
Wanneer je een indicatie of beschikking voor beschermd wonen krijgt en onze zorg past bij jouw indicatie/beschikking, vul je hier het aanvraagformulier volledig in.  

Als de aanvraag compleet is nemen we contact met jou en/of jouw verwijzer op. GGzE heeft een speciaal team die de plaatsingen binnen Beschermd Wonen begeleiden. Dit is het Entreeteam. 

Stap 3:Oriënterend gesprek  
Wanneer de aanvraag voor beschermd wonen compleet is, kan er een oriënterend gesprek volgen. Hiervoor ontvangt de verwijzer én de cliënt een uitnodiging. De cliënt mag een naastbetrokkenen of cliëntondersteuner uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Tijdens dit gesprek wordt er gezamenlijk onderzocht of de GGzE een passend zorgaanbod heeft. 

Stap 4: Plaatsing op wachtlijst 
Na het oriënterend gesprek volgt een terugkoppeling of en waar we een passend aanbod kunnen doen. Waarna de cliënt op een wachtlijst geplaatst wordt voor de woonvorm die het beste bij de cliënt past.  

Stap 5: Starten bij GGzE
Zodra er zicht is op een plek binnen de woonvorm waarvoor de cliënt op de wachtlijst staat, wordt er door het betreffende begeleidingsteam van de woonvorm contact met de cliënt opgenomen. De cliënt wordt uitgenodigd voor kennismaking en bezichtigingen en een datum van plaatsing wordt vastgesteld. 

beschermd wonen impressie