15 juli 2021

De politie, GGz Eindhoven, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, RAV Brabant Midden-West-Noord, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, RAV Brabant-Zuidoost en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een ‘Convenant samenwerking in Brabant’ gesloten. De partijen werken nu nog nauwer samen op thema’s als orde en veiligheid, aangiftebeleid, vervoer en informatie-uitwisseling. In de praktijk betekent dit dat er betere afstemming en duidelijkere kaders zijn, voor cliënten die in een crisis raken sluit het zorgaanbod hierdoor nog beter aan.

In het convenant zijn onder andere aanvullende afspraken gemaakt over crisisbeoordeling, samenwerkingen op de ggz-terreinen en samenwerking in de wijk. Zo is er afgesproken hoe medewerkers van ggz ondersteuning kunnen krijgen van de politie in de wijk en in de klinieken. Deze en andere afspraken zijn gemaakt om de efficiëntie van de acute zorgketen nog meer te verhogen, de afspraken op de werkvloer uniformer te maken en de samenwerking te intensiveren.

Waarom Oost-Brabant breed? Afgelopen jaren zijn er successen opgedaan, die regionaal benut kunnen worden. Door gezamenlijk één convenant op te stellen wordt geïnvesteerd in een gemeenschappelijke taal en eenduidige beeldvorming. Het doel is om de samenwerking te verbeteren om de samenleving, onze cliënten en onze medewerkers beter te kunnen dienen op een aantal gebieden.

Tom van Mierlo, Raad van Bestuur Reinier van Arkel: “Ik ben blij dat we deze overeenkomst in Brabant hebben kunnen sluiten, aangezien dit convenant gaat bijdragen aan een betere afstemming rondom veiligheid en zorg voor onze kwetsbare cliënten én onze medewerkers van GGZ en politie.”

Anke Jaspers, teamchef Politie Basisteam Maasland en portefeuillehouder ‘Personen met verward gedrag’: “Dit convenant laat zien hoe wij binnen onze regio samen willen werken op het gebied van onder andere triage, vervoer, aangiftebeleid en vermissing. Dit convenant is niet in beton gegoten, we beschouwen het als een dynamisch document. De samenleving blijft in beweging. Dit betekent dat ook onze afspraken hierin meebewegen. Kaders van de samenwerking hebben over het algemeen een lokale verfijning. Vanuit onze organisatie ligt de ambitie om deze verfijning steeds kleiner te maken en uiteindelijk tot een uniform maar dynamisch beleid te komen. Dat recht doet aan een breed afgewogen behandeling van de problematiek die ten goede komt aan de burger.”

Pierre van Grunsven, arts/medisch manager Ambulancezorg Gelderland-Zuid: “Dit convenant is een goed voorbeeld van het huidige landelijke beleid ‘Juiste zorg op de juiste plaats’. Door de nauwe samenwerking en regelmatige casuïstiekbespreking met politie en GGZ wordt de samenwerking, het bieden van passend vervoer en daardoor de zorg voor de psychiatrische patiënt, alleen maar beter.”

Joep Verbugt, voorzitter Raad van Bestuur GGzE: “We regelen complexe thema’s niet dicht op papier, maar doen het samen in de praktijk. Voor ons zit de grootste winst van dit convenant in de uitbreiding van de samenwerking in het publieke domein. We zien de risico’s in de wijken toenemen en willen daar samen op inspelen. We kijken ernaar uit om gezamenlijk aan de slag te gaan.”

Ellis Jeurissen, directeur GGD Brabant Zuidoost: “Ambulancezorg GGD BZO ziet als groot voordeel dat allerlei losse samenwerkingsafspraken binnen de twee regio’s nu in één leidend convenant zijn vastgelegd, voor zowel regio Noord-Brabant als Brabant-Zuidoost. Het komt de uniformiteit ten goede dat alle GGZ-stellingen in ons verzorgingsgebied hieraan deelnemen. Het convenant geeft richting en kaders voor zowel de huidige als de toekomstige operationele afspraken. We kunnen afspraken nu evalueren binnen gezamenlijke kaders. Het geeft duidelijkheid en eenduidigheid voor iedereen in het werkgebied dat zaken zijn vastgelegd.”

Ger Jacobs, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord: “De ambulancediensten in Oost-Brabant zorgen voor veilig en deskundig vervoer van verwarde personen. Een belangrijk onderdeel in de zorgketen die, in het belang van deze kwetsbare patiënten, naadloos op elkaar moet aansluiten. Iedere partner neemt daarvoor zijn verantwoordelijkheid, vanuit de eigen deskundigheid.  Dit convenant geeft daar inhoud aan maar doet ook een beroep op de onderlinge betrokkenheid om elkaar actief te ondersteunen in de soms ‘grijze’ gebieden. Mooi dat dit convenant in zo’n goede harmonie tot stand is gekomen!”.

Martijn van Dongen, teamleider HIC Oss GGZ Oost Brabant: “Door dit convenant kunnen we situaties en samenwerkingen meer uniform aangaan, de lijnen zijn korter. Dit geeft duidelijkheid over processtappen en wie wat wanneer kan/mag doen. Met alle betrokkenheid streven we naar een optimale samenwerking waarin het belang en welzijn voor onze cliënten en medewerkers voorop staat. Naast een beschreven samenwerking investeren we ook actief in de gezamenlijke uitvoering. We willen elkaars referentiekader goed leren kennen.”

De betrokken partijen zijn verheugd met het convenant en benadrukken dat het een convenant in beweging is. Hierdoor kunnen andere netwerkpartners zich in de toekomst bij het convenant aansluiten. De betrokken partijen hopen dat het daarnaast een aanzuigende werking heeft op andere regio’s om ook daar de acute zorgketen nog verder te versterken.