Concern GGzE bestaat uit 2 merken: GGzE en De Woenselse Poort. Medewerkers krijgen de ruimte om te doen wat nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. De regie over de behandeling ligt bij de cliënt.

Concern GGzE

Concern GGzE bestaat uit 2 merken:

  • GGzE
    GGzE biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten.
  • De Woenselse Poort
    De Woenselse Poort biedt forensische zorg aan mensen met een psychische aandoening.  We bieden hen hoogwaardige (deeltijd) klinische behandelingen. Veiligheid staat daarin centraal: voor cliënten, medewerkers en voor de samenleving.

Kerncijfers (2018)

cliënten in zorg 12.737
aantal medewerkers  2.248
aantal FTE 1.885
cliënttevredenheid 7,0
medewerkerstevredenheid 6,5

Een uitgebreider overzicht van kengetallen is terug te vinden in ons jaarverslag.

Blik vooruit

Lees in het meerjarenbeleidsplan het perspectief van GGzE voor de komende jaren. Met dit perspectief schetsen we een beeld van hoe GGzE tot 2022 antwoord biedt op de veranderende wereld om ons heen.

Kwaliteit

GGzE is constant bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hiervoor is de ervaring van de cliënt en zijn of haar naasten erg belangrijk.

Cliënttevredenheid

Eens per jaar, na een opname of als een cliënt uit behandeling gaat, vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Bij de vragenlijst kan de cliënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren.

Wij meten onze cliënttevredenheid met (onder andere) de CQI (consumer quality index). Onze cliënten waarderen onze zorg gemiddeld met een 7,2. Deze score is berekend over 603 onderzoeken, afgenomen in 2018.

Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Het verhogen van de cliënttevredenheid is voor ons een belangrijke prioriteit. We streven daarbij naar minimaal een 8.

Kwaliteitsstandaarden

Behandeling bij GGzE is maatwerk volgens de GGZ zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules die gelden voor de klachten en stoornissen die wij behandelen. Deze zijn te vinden via www.ggzstandaarden.nl. De informatie uit de zorgstandaarden is voor cliënten en naasten ook toegankelijk op www.thuisarts.nl.

Kwaliteitsstatuut

GGzE vindt het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie heeft. Hoe we de zorg organiseren en hoe we de cliënt ondersteunen, staat in het Kwaliteitsstatuut.

Het Kwaliteitsstatuut biedt hulpverleners een kader voor werkafspraken binnen onze organisatie en met externe samenwerkingspartners.

Ook beschrijven we in het statuut hoe we de kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg toetsen en zichtbaar maken. Financiers en toezichthoudende instanties kunnen zo een oordeel vormen over de kwaliteit van onze zorg.

Zelforganiserende teams

GGzE werkt met zelforganiserende teams: teams die hun werk zelfstandig organiseren. Medewerkers krijgen de ruimte om te doen wat nodig en gewenst is om het voor de cliënt zo aangenaam mogelijk te maken. We stimuleren eigen initiatief en ondernemerschap, afgestemd op het niveau van iedere medewerker.

Zelfsturing is voor GGzE geen doel op zichzelf, maar een middel om efficiënte en cliëntgerichte zorg te verlenen. Door professionals verantwoordelijkheden te geven, creëren we een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in zorgvragen en zorgverlening.

Gedwongen behandeling (Bopz)

Soms kunnen psychische problemen erg uit de hand lopen. Mensen kunnen dan een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. In dat geval kunnen mensen tegen hun wil een behandeling krijgen bij GGzE. GGzE heeft hiervoor een zogenaamde Bopz-aanmerking. Bopz staat voor Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. In deze wet wordt beschreven aan welke eisen zo’n gedwongen behandeling moet voldoen. De Bopz-aanmerkingen voor GGzE zijn recent opnieuw vastgesteld.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Contact